عشق یعنی...

عشق یعنی با غم الفت داشتن

         سوختن با درد نسبت داشتن

                    عشق دریک جمله یعنی انتظار

                                انتظار روز رجـــعت داشتن

                                       عشق یعنی مستی و دیوانگی

                                                عشق یعنی در جهان بیگانگی

                                       عشق یعنی شب نخفتن تا سحر

                              عشق یعنی سجده ها با چشمان تر

                     عشق یعنی سر به در آویختن

             عشق یعنی اشک حسرت ریختن

  عشق یعنی در جهان رسوا شدن

         عشق یعنی مست و بی پروا شدن

                  عشق یعنی سوختن یا ساختــن

                           عشق یعنی زندگی را باختن

                                   عشق یعنی انتـــظار و انتـــظار

                                           عشق یعنی هرچه بینی عکس یار

                                     عشق یعنی دیـده بر در دوختـن

                           عشق یعنی در فراقش سوختن

                 عشق یعنی لحظه های التهاب

        عشق یعنی لحظه های ناب ناب

 عشق یعنی با پرستو پر زدن

         عشق یعنی آب بر آذر زدن

                   عشق یعنی سوز نی آه شبان

                            عشق یعنی معنی رنگین کمان

                                     عشق یعنی با گلی گفتن سخن

                                              عشق یعنی خون لاله بر چمن

                                      عشق یعنی شعله بر خرمن زدن

                             عشق یعنی رسم و دل برهم زدن

                    عشق یعنی یک تیمم یک نماز

          عشق یعنی عالمی راز و نیاز

عشق یعنی چون محمد پا به راه

       عشق یعنی همچو یوسف قعر چاه

               عشق یعنی بیستون کندن به دست

                        عشق یعنی زاهد اما بت پرست

                                 عشق یعنی همچومن شیدا شدن

                                          عشق یعنی قلــه و دریا شدن

                                 عشق یعنی یک شقایق غرق خون

                       عشق یعنی درد ومحنت دردرون

              عشق یعنی یک تبلور یک سرود

   عشق یعنی یک سلام و یک درود

           عشق یعنی جام لبریز از شراب

                    عشق یعنی تشنگی یعنی سراب

                            عشق یعنی حسرت شبهای گرم

                                    عشق یعنی یاد یک رویای نرم

                                        عشق یعنی غرقه گشتن در سراب

                                    عشق یعنی حلقه های بی حساب

                          عشق یعنی تا ابد بی سرنوشت

                  عشق یعنی آخــرخط بهـشــت

         عشق یعنی گم شدن در لحظه ها

عشق یعنی آبـی بی انتـــها

        عشق یعنی زرد تنها و غریب

                عشق یعنی سرخی ظاهر فریب

                          عشق یعنی تکیه بر بازوی باد

                                   عشق یعنی حسرتت پاینده باد

                                    عشق یعنی هرزمان تنها شنیدن نام او

                                       عشق یعنی هرچه گفتن هرچه کردن بهراو

طراحی سایت و کسب درآمد


/ 0 نظر / 30 بازدید