کاسب کهنه کار

کاسب کهنه کار من باز بساط کرده ای؟

جنس دلت به شهر ما خوب فروش میرود...

عشق حراج میکنی.قلب اجاره میدهی؟

نرخ خریدنت مرا خانه به دوش میکند...

/ 1 نظر / 23 بازدید