شعری از شهریار

در دیـــــاری که در او نیست کســی یار کســــی ----- کاش یارب که نیفتد به کسی کار کسی

هــــــر کس آزار منِ زار پســـــندیــــــد ولــــــــــی ----- نپـــســـــندیــــد دلِ زار مـن آزارِ کســــی

آخــــــرش محــــنت جانــــکاه به چـــــاه انـــــدازد ----- هرکه چون ماه برافروخت شبِ تارِکسـی

سودش این بس که به هیچش بفروشند چو من ----- هر که باقیمت جان بود خریدار کســـی

/ 1 نظر / 48 بازدید
شروق

[لبخند] داستانهای زیبا و اموزنده هستند امیدوارم انقدر موفق باشی که داشته باشی این داستانهای سرشار از احساسرا یاداداشت کنی..... با ارزوی بهترین رخ دادها برای زیباترین احساس دنیا .،عاشقی[لبخند]